WBB: TSU 78, LeMoyne-Owen 60
Monday, November 7, 2011
WBB: TSU 78, LeMoyne-Owen 60