WBB: TSU vs. LeMoyne-Owen - Nov. 1 - 5:30 p.m.
Monday, October 31, 2011
WBB: TSU vs. LeMoyne-Owen - 5:30 p.m. - Gentry